Tutorització de Joc (NTJ)

Informació

Oferta formativa de nivell bàsic en matèria poliesportiva. El curs ofereix un seguit d’eines i de coneixements que garanteixen l’òptima preparació de la persona en la dinamització d’activitats esportives en edat escolar.

Àmbit d'ocupació

Personal que s’encarrega de la dinamització i desenvo-lupament de les activitats esportives o poliesportives i que intervé en esdeveniments esportius per a menors d’edat, activitats  extraescolars de multiesport, monitoratge de casals i de campus esportius.

Requisits d'inscripció

Ser major de 16 anys i tenir el certificat d’ESO.

Certificat de l'Escola Catalana de l'Esport (ECE)

Certificat d’assistència de cada mòdul. Una vegada certi-ficats tots els mòduls i la validació del període de pràctiques (150h) es tramitarà la Inscripció al (ROPEC) com a monitor esportiu, (y1) sense modalitat especifica, a totes les perso-nes que tinguin els requisits.

Per superar el curs cal superar els següents requisits:

 • Seguiment de l’aprofitament i valoració de la participació activa de l’alumnat durant la formació.
 • Assistir a un mínim del 80% de les hores de classes presencials.
 • Aprofitament l’Aula Virtual, Material didàctic del docent i continguts.

Objectius del curs

 • Dotar de recursos per a una òptima competència en la dinamització d’activitats.
 • Conèixer diferents metodologies d’ensenyament i entendre els fonaments bàsics de l’esport.
 • Sensibilitzar i apropar l’esport adaptat i transmetre una mirada integradora, saludable, educativa i responsable de l’esport.
 • Aprendre conceptes de planificació, programació i dotar d’eines d’anàlisi de gestió.
 • Conèixer els diferents tipus d’associacions esportives i les seves característiques.
 • Conèixer la part de gestió, organització i els rols i funcions del personal d’una entitat esportiva.
 • Iniciar-se en el sistema comptable.
 • Comprendre el funcionament i el llenguatge de l’aplicació informàtica del CEEB.

Competències a assolir

 • Difondre la pràctica de l’esport des de l’àmbit educatiu.
 • Reflexionar sobre el procés de presa de decisions i iniciar-se en la gestió d’un grup de practicants de manera autònoma.
 • Utilitzar diferents mètodes d’ensenyament aprenentatge.
 • Reflexionar sobre el procés de planificació i d’organització i establir un criteri vàlid d’elaboració de plans d’actuació en concordança amb els objectius plantejats.

Guia de continguts

Bloc Comú 15 h
Presentació institucional 1 h
Salut i activitat Física 1 h
Evolució psicològica de l'esportista 1 h
Recursos metodològics en l’ensenyament de l’activitat física i l’esport 4 h
CIATE Joc i Esport 35 h
Presentació institucional 1 h
Salut i activitat Física 1 h
Evolució psicològica de l'esportista 1 h
Recursos metodològics en l’ensenyament de l’activitat física i l’esport 4 h