Llibre d'Or

El Llibre d’Or d’El Consell recull el testimoniatge del seu pas pel CEM La Mar Bella, –la casa de l’esport escolar de Barcelona–, de personalitats relacionades amb el món de l’esport o amb un significatiu pes específic en la societat civil, cultural, política i esportiva del moment.

En alguns casos, aquesta visita forma part d’un acte protocol·lari. En d’altres, d’una activitat menys formal i més personal. Però en tots els casos, les persones signants han volgut deixar constància de la seva estima i del seu suport a l’activitat que desenvolupa El Consell.

Protocol

Cal respectar, en qualsevol cas, diferents aspectes protocol·laris en el moment de redactar un Llibre d’Or. A continuació podràs llegir el protocol a seguir en la signatura del Llibre d’Or d’El Consell de manera detallada:

 • Pàgina 1: En blanc.
 • Pàgina 2: Escrit del/de la secretari/ària d’El Consell, a mà, amb el text següent: “Diligència: La poso jo, (nom del secretari/ària), secretari/ària d’El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, per fer constar que aquest llibre està destinat al protocol, i recull les signatures dels personatges il·lustres que visiten aquesta entitat, el qual conté (nombre de pàgines individuals) pàgines.
  (Lloc, data,)
  (Signatura i, a sota, nom i cognoms de qui signa)”
 • Pàgina 3: Reservada al rei d’Espanya.
 • Pàgina 4: Reservada al príncep d’Astúries.
 • Pàgina 5: Reservada a les infantes o infants d’Espanya.
 • Pàgina 6: Reservada al/a la president/a del Govern d’Espanya.
 • Pàgina 7: Reservada al/a la president/a de la Generalitat de Catalunya.
  (d’obligat compliment).
 • Pàgina 8: Reservada a l’alcalde/essa de Barcelona.
 • Pàgina 9: Reservada al/a la regidor/a d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Lliure
 • Tots els fulls han d’estar numerats.
 • Només es signa per una cara
 • En cada pàgina signada, prèviament, s’hi ha de posar, escrit a mà i en llapis, el nom de la persona signant, la data i el motiu de la visita. Ha d’estar escrit a la part inferior de la pàgina, centrat.
 • La darrera pàgina numerada ha de portar, també a mà, l’escrit del secretari: “Diligència: Aquest llibre ha estat utilitzat en totes les seves pàgines i es tanca a data (posar-hi la data) (Signatura del secretari)”. Només se signa quan el llibre hagi omplert tots els seus fulls.

Altres:

 • La signatura sempre es fa al final de la visita.
 • La signatura sempre es fa amb el bolígraf que acompanya el llibre.