Obert el període de subvencions per activitats esportives extraescolars

  • Des del 14 de setembre i fins al 6 d’octubre, s’obre el període de subvencions per a activitats esportives extraescolars
  • L’objectiu és facilitar l’accés a la pràctica esportiva a tots els nens, nenes i joves

Ja està obert el període de sol·licitud de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a la pràctica d’activitats esportives fora de l’horari lectiu, des del 14 de setembre i fins al 6 d’octubre, ambdós inclosos. L’objectiu és facilitar l’accés i/o abaratir les despeses dels nens, nenes i joves que pertanyen a famílies amb rendes baixes a la pràctica d’activitats físiques i esportives en horari extraescolar. Les entitats organitzadores d’activitats esportives fora d’horari escolar homologades accedeixen al sistema de subvencions per a la participació de nens, nenes i joves d’entre 6 i 17 anys en la seva oferta d’activitats.

A continuació, oferim informació per a les famílies que vulguin acollir-se al sistema d’ajuts:

Com?

Cal tenir en compte que les persones que vulguin sol·licitar una subvenció hauran de fer, en primer lloc, la inscripció a l’activitat escollida. En cap cas es pot optar a sol·licitar una subvenció si prèviament no s’ha inscrit a l’activitat.

Un cop s’hagi fet la inscripció a l’activitat escollida, les famílies hauran de tramitar la sol·licitud de subvenció a través de https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001413

Per poder fer aquest tràmit serà necessari disposar d’IDCat Mòbil i el codi de referència de l’activitat que facilita prèviament l’entitat.

Realitzat el tràmit, la persona sol·licitant es podrà descarregar un comprovant que acredita que la sol·licitud ha estat enviada correctament. Cal guardar aquest comprovant, ja que les dades que hi apareixen serviran per a qualsevol reclamació o incidència.

S’atorgarà subvenció a un màxim d’una activitat per infant sempre que estigui empadronat al municipi de Barcelona i compleixi els requisits establerts a les bases.

Excepcionalment, es permetrà accedir a la campanya de subvencions a tots aquells infants amb necessitats educatives especials que no resideixin a Barcelona, però que hi estiguin escolaritzats, i així ho puguin demostrar.

Les subvencions s’atorgaran en funció de la renda disponible per membre de la unitat familiar d’acord amb els trams i percentatges de preu de l’activitat que s’indiquen a continuació:

  • De 0 a 7.000€ : 90%
  • De 7.000,01 a 9.000€: 60%
  • De 9.000,01 a 10.000€: 30%
  • Més de 10.000€: sense subvenció

Segons les bases, la renda personal disponible per membre de la unitat familiar es calcularà dividint els ingressos anuals declarats de tota la unitat familiar entre el nombre total de membres que formen part d’aquesta unitat familiar, tenint en compte que se suma un membre més en els casos següents:

  • Quan un membre de la unitat familiar tingui una discapacitat, reconeguda oficialment per la Generalitat de Catalunya, amb un mínim del 33%.
  • Quan es tingui reconeguda la condició de família monoparental oficialment, per la Generalitat de Catalunya.

Per calcular la renda personal disponible per membre de la unitat familiar es dividiran els ingressos anuals declarats per la unitat familiar del beneficiari de la renda de l’any anterior, concretament de la casella de Base Liquidable General (500) o, en cas de no fer declaració, dels ingressos declarats de forma responsable en la sol·licitud de subvenció.

Els preus límits subvencionables, a partir dels quals s’aplicarà el percentatge d’ajut que correspongui per la renda personal disponible, seran els que figuren a la taula següent, segons el tipus d’instal·lació on es desenvolupi l’activitat i la participació (o no) en competicions:

 Centre educatiu o espai públicCentre Esportiu o instal·lació esportiva
Sense competició220,00€320,00€
Amb competició275,00€400,00€

En funció d’aquests preus màxims subvencionables, l’import màxim possible d’atorgament serà de 360,00€ (90% de 400€)

La Comissió de Subvencions resoldrà les subvencions presentades i comunicarà per SMS l’atorgament de la subvenció.

En cas de denegació les persones interessades podran presentar les seves al·legacions durant els 10 dies posteriors a la notificació.

A final de curs, les persones a les quals se’ls hagi atorgat una subvenció rebran un SMS on se’ls demanarà que confirmin si l’infant beneficiari ha participat en l’activitat durant tot el curs. Aquest fet substitueix la signatura a mà de justificació final.

Més informació